..ขอขอบพระคุณทุกแรงใจ ที่ส่งเข้ามาใน วันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา ยอดรวมบริจาค 39,238,116 ล้านบาทถ้วน สำหรับท่านที่ต้องการร่วมส่งกำลังใจ สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"..
BREAKING NEWS:
 
banner
บำรุงขวัญทหาร
ร่วมบริจาค
สายธารใจให้ชีวิต
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยบริจาคทุนทรัพย์ เป็นเงินสด เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ในนาม
"มูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์"

โอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาราชเทวี
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 044-1-33222-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักนานาเหนือ
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 000-0-12147-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน
บัญชีประเภทเผื่อเรียก
เลขที่ 96-9602-20-283778-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักเพชรบุรี
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-4-05279-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักพหลโยธิน
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-7-88999-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
หรือ บริจาคโดยตรงได้ที่ มูลนิธิบำรุงขวัญ
ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หมายเลขโทรศัพท์โทร 02-354-5993,
02-354-5997
...............................................
หมายเหตุ กรณีโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน กลับมามูลนิธิฯ ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 
Biography
menu1
Biography Biography
Discography Discography
Gallery Gallery
News News

 


 
 

ประวัติท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
ชื่อ: ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล 
THANPUYING VIRAYA JAVAKUL

วันเดือนปีเกิด: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2477
กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 314/1 ซอยชวกุล ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำนักงาน: มูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ
อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
บิดา-มารดา: นายสมุย -นางอร่าม (กิจจาทร)       ชวกุล
ศาสนา: พุทธ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา
-  สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนมาแตร์เดอี
   วิทยาลัย
-  อนุปริญญาวิชาบริหารธุรกิจ THE METRO
   POLITAN    COLLEGE, LONDON
-  รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
   กิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
   มหิดล
-  รับพระราชทานปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  รับพระราชทานวุฒิบัตรจากสถาบัน                  พระปกเกล้าฯ หลักสูตรการเมืองการปกครอง
-  เสริมความรู้ทั่วไป และความรู้รอบตัวจาก
   สังคม ข่าวสาร และเทคโนโลยีอยู่เสมอ
   สำหรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
   ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อสังคมไทย
 
Home : Contact us
  Top Page : Back