..ขอขอบพระคุณทุกแรงใจ ที่ส่งเข้ามาใน วันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา ยอดรวมบริจาค 39,238,116 ล้านบาทถ้วน สำหรับท่านที่ต้องการร่วมส่งกำลังใจ สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"..
BREAKING NEWS:
 
banner
บำรุงขวัญทหาร
ร่วมบริจาค
สายธารใจให้ชีวิต
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยบริจาคทุนทรัพย์ เป็นเงินสด เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ในนาม
"มูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์"

โอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาราชเทวี
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 044-1-33222-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักนานาเหนือ
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 000-0-12147-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน
บัญชีประเภทเผื่อเรียก
เลขที่ 96-9602-20-283778-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักเพชรบุรี
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-4-05279-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักพหลโยธิน
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-7-88999-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
หรือ บริจาคโดยตรงได้ที่ มูลนิธิบำรุงขวัญ
ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หมายเลขโทรศัพท์โทร 02-354-5993,
02-354-5997
...............................................
หมายเหตุ กรณีโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน กลับมามูลนิธิฯ ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 
Discography:  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
menu1
 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-  จตุตถจุลจอมเกล้า
-  ตติยจุลจอมเกล้า
-  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
-  ทุติยจุลจอมเกล้า
-  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
-  รัตนาภรณ์
-  ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
-  มหาวชิรมงกุฎไทย
-  ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
-  มหาประถมาภรณ์ช้างเผือก
ปี 2522
ปี 2525
ปี 2525
ปี 2528
ปี 2528
ปี 2534
ปี 2534
ปี 2539
ปี 2546
ปี 2547

 

 

 

 

 

 

 
Home : Contact us
  Top Page : Back